Obligaţie Analiză de Risc

obligatie analiza de risc

Obligaţie Analiză de Risc! Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislaţiei în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societăţile comerciale. Firmele care deţin bunuri sau valori cu orice titlu şi sunt obligate să asigure protecţia acestora.

Este important de ştiut că firmele trebuie să efectueze o analiză de risc înaintea instituirii oricăror măsuri de securitate. Firmele care nu respectă obligaţia de a adopta măsurile de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari.

O analiză de risc la securitatea fizică este necesară în momentul în care firma are un plan de pază şi un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie să fie avizate de poliţie. Pe scurt, această evaluare determina vulnerabilităţile unei afaceri, iar riscurile pot fi diminuate după implementarea recomandărilor venite din partea evaluatorului de risc.

Obligaţie Analiză de Risc

Întocmire analiză de risc

 • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • companiile şi societăţile naţionale;
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • regiile autonome;
 • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natură capitalului social (societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită simplă, societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni şi societăţi cu răspundere limitată);
 • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În articolul pe care îl vom publica vineri, 16 iunie 2017, vom explică metodologia de realizare a unei astfel de analize, care sunt documentele necesare şi sancţiunile aplicabile în cazul nerealizării sale.

Valabilitate analiză de Risc

Este important de știut că firmele trebuie să efectueze o analiză de risc înaintea instituirii oricăror măsuri de securitate (pază/protecție).  Paza și protecția sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activităţile desfăşurate în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora, precum şi în scopul protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică. Analiza se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor nr 9/2013, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

În cazul încălcării prevederilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, respectiv obligaţia de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică, se aplică sancţiunile prevăzute de articolul 4 alin 1. lit. d din Hotărârea 301/2012, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Analiză de risc la securitate fizică 2021

Documente necesare pentru analiză de risc:

 1. certificat de înregistrare a societăţii;
 2. certificat constatator;
 3. acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);
 4. extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizat planul de relevație imobil;
 5. schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;
 6. autorizații legale;
 7. instrucțiuni și proceduri PSI și SU;
 8. contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);
 9. contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);
 10. contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);
 11. instrucțiuni și proceduri de mediu;
 12. instrucțiuni/proceduri de acces;
 13. planuri, instucțiuni și proceduri securitate;
 14. existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației;
 15. licențe pentru societatea de pază;
 16. contract de monitorizare și intervenție;
 17. contract de pază;
 18. plan pază;
 19. contract de monitorizare video;
 20. aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA);
 21. licență societate instalare sisteme tehnice;
 22. proiect tehnic (antiefracție/sistem video etc.);
 23. planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului);
 24. registru de riscuri;
 25. plan de management al riscului.

Elaborarea analizei de risc la securitate fizica

De asemenea, există trei situații în care analiza trebuie să fie revizuită, conform art. 4 din Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne cu numărul 9/2013:

 • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate a unităţii.

Dacă nu ai analiza de risc la securitatea fizică valabilă, totul se rezolvă prin completarea formularului: www.evaluariaz.ro/formular-analiza-risc/