Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare

Introducere

Ritmul rapid al schimbărilor economice din anii ’70 a contribuit la sporirea recunoaşterii date de participanţii pe piaţă importanţei evaluării proprietăţii în mod profesional. Globalizarea pieţelor investiţionale a accentuat necesitatea unor standarde recunoscute pe plan internaţional, pentru evaluarea proprietăţii. Devenise evident că, fără existenţa unor standarde de evaluare recunoscute pe

plan internaţional, probabilitatea de apariţie a confuziilor era ridicată. Diferenţele între punctele de vedere ale organizaţiilor profesionale naţionale în domeniul evaluării, pot conduce la dezacorduri involuntare. Ca răspuns la această situaţie, membrii unei comisii tehnice a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) şi reprezentanţi ai organismelor din domeniul evaluării din

Statele Unite au demarat un dialog, spre sfârşitul anilor ’70, care a dus la înfiinţarea, în anul 1981, a Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare a Activelor (TIAVSC). În anul 1994, Comitetul şi-a schimbat denumirea, iar în prezent este cunoscut sub denumirea de Comitetul pentru

Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC). Obiectivele IVSC se împart în două categorii:

 

  • Să elaboreze şi să publice, în interesul public, standarde pentru evaluarea proprietăţii şi să promoveze adoptarea lor la nivel global; şi
  • Să armonizeze standardele de evaluare între ţările* lumii, să identifice şi să dezvăluie, pe măsură ce apar, diferenţele în interpretarea şi/sau aplicarea prevederilor standardelor de evaluare.

 

IVSC recunoaşte diversitatea de scopuri pentru care sunt solicitate evaluările proprietăţii, şi anume: utilizarea evaluărilor la întocmirea situaţiilor financiare, adoptarea deciziilor cu privire la acordarea împrumuturilor garantate cu o proprietate (garanţii, gajuri, ipoteci), realizarea tranzacţiilor care implică transferul dreptului de proprietate, soluţionarea litigiilor şi stabilirea taxelor. În plus faţă de standarde, IVSC a început să publice Standarde de Aplicaţie pe tema evaluării pentru raportarea financiară şi în scopul garantării împrumuturilor, dar şi Standarde de Practică în Evaluare, care se referă la tratarea anumitor probleme specifice evaluării şi la aplicarea Standardelor în situaţii specifice, care apar în acordarea de consultanţă în diferite domenii de afaceri. În mod deosebit, IVSC a urmărit ca Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS-uri) să fie recunoscute în standardele de contabilitate precum şi în alte standarde de raportare, astfel încât evaluatorii să cunoască ce li se

solicită din partea standardelor altor discipline. În anul 2003, IVSC a devenit o asociaţie înregistrată, cu un statut propriu, care cuprinde asociaţii profesionale de evaluare din întreaga lume. IVSC a realizat opt revizuiri ale Standardelor Internaţionale de Evaluare, care au fost publicate în anii 1985, 1994/97, 2000, 2001, 2003, 2005 şi 2007. Evoluţia acestor Standarde atestă importanţa pe care IVSC o acordă faptului că schimbarea este inevitabilă şi continuă, chiar şi atunci când este graduală şi abia perceptibilă. Perfecţionarea continuă a Standardelor de evaluare reflectă angajamentul IVSC de a garanta că definiţiile şi cerinţele evaluării sunt actualizate permanent, în funcţie de evoluţiile pe plan mondial.

Membri şi Organizare

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare a devenit cu adevărat o organizaţie internaţională, atât în privinţa misiunii sale, cât şi a membrilor săi.

Comitetul, care a fost înfiinţat de 20 de asociaţii profesionale naţionale, s-a dezvoltat permanent, ajungând ca în anul 2007 să cuprindă 52 de asociaţii profesionale naţionale, ce au statutul de membru sau observator. Asociaţiile membre din aceste ţări subscriu la obiectivele IVSC în domeniul evaluării şi trebuie să aibă un număr suficient de membri capabili să elaboreze lucrări de evaluare conform Standardelor. Asociaţiile membre sprijină Standardele publicate de IVSC şi depun eforturi pentru recunoaşterea Standardelor în ţările lor. Asociaţiile membre sunt încurajate să informeze IVSC cu privire la orice diferenţe semnificative între standardele naţionale şi cele internaţionale, astfel

încât acestea să fie prezentate comunităţii internaţionale. IVSC admite că evaluatorii trebuie să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru legal, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările specifice ţărilor în care îşi desfăşoară activitatea. Asociaţiile membre, atât în baza statutului lor, cât şi

voluntar, cooperează cu autorităţile de control şi reglementare şi cu alte organizaţii profesionale, pentru a se asigura că evaluările respectă prevederile Standardelor Internaţionale de Evaluare, elaborate de IVSC. De asemenea, la nivelul ţărilor în care activează, aceste asociaţii naţionale joacă un rol educativ şi consultativ în privinţa standardelor de evaluare.

Realizări ale IVSC

IVSC este o organizaţie non-guvernamentală (ONG), membră a Naţiunilor Unite, în mai 1985 fiindu-i acordat statutul Roster în cadrul Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite. IVSC lucrează în cooperare cu ţările membre menţinând legătura cu agenţiile internaţionale, cum ar fi: Organizaţia

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional (FMI), Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO), Comisia Uniunii Europene, Banca pentru Reglementări Internaţionale (BIS) şi Organizaţia Internaţională a Comisiilor pentru Valori Mobiliare (IOSCO). De asemenea, IVSC menţine o relaţie strânsă cu Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) şi cu comisiile independente de elaborare a standardelor ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) – Comisia pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi Comisia pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare. IVSC furnizează profesiei contabile recomandări şi consiliere referitoare la evaluare, urmăreşte să coordoneze standardele sale şi programele de lucru cu cele ale disciplinelor înrudite, în interesul public şi cooperează cu organismele internaţionale pentru elaborarea şi promulgarea de noi standarde. Pentru a garanta că standardele internaţionale, care guvernează practica în evaluare, sunt în concordanţă cu cerinţele specificate pentru evaluatori, de standardele internaţionale de raportare financiară, IVSC verifică anual fiecare ediţie nouă a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), promulgate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) şi Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri), promulgate de Comisia pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. IVS-urile fac referire la aceste standarde de contabilitate, ori de câte ori ele se aplică în munca evaluatorilor. IVSC publică pe site-ul său Studii de evaluare şi Studii tehnice. La momentul lansării acestei ediţii, următoarele documente erau disponibile: două Studii de evaluare: Evaluarea pentru pieţele în dezvoltare şi Evaluarea proprietăţii imobiliare în scopul garantării titlurilor de valoare emise de fondurile de investiţii imobiliare; şi un Studiu tehnic, Evaluarea globală în scopul impozitării.

Sediul central

Sediul internaţional al IVSC se află situat în Londra:

12 Great George Street

London

United Kingdom SW1P 3AD

Tel: 44 1442 879306

Fax: 44 1442 879306

Biroul financiar, situat în Chicago – Statele Unite, răspunde de aspectele financiare ale activităţii IVSC. Informaţii suplimentare despre Comitet şi continua dezvoltare a Standardelor de evaluare pot fi obţinute prin accesarea adresei de Internet a IVSC: http://www.ivsc.org/.

Persoanele din conducerea IVSC sunt selectate cu atenţie din rândul reprezentanţilor desemnaţi de asociaţiile naţionale membre, din care aceştia fac parte. Un nou preşedinte este ales la fiecare doi ani. IVSC este condus de un Consiliu de Conducere din care fac parte membrii aleşi cu drepturi depline,

preşedintele şi doi vicepreşedinţi. Consiliul de Conducere delegă responsabilitatea revizuirii standardelor şi a elaborării de noi proiecte de standarde către Comitetul pentru Standarde al IVSC. Membrii Comitetului pentru Standarde provin din domenii de activitate diverse. În selecţia membrilor Comitetului pentru Standarde, Consiliul de Conducere urmăreşte să constituie un grup de persoane, avându-se în vedere obţinerea celei mai bune combinaţii de abilităţi tehnice şi experienţă profesională relevantă pe pieţele internaţionale de afaceri şi de proprietăţi imobiliare, grup care poate contribui la dezvoltarea standardelor internaţionale de evaluare la un înalt nivel calitativ. Statutul IVSC expune detaliat cerinţele referitoare la membri, conducere şi la activităţile organizaţiei, care pot fi consultate pe web site-ul IVSC.